Objectius generals del centre

1.- Potenciar un ensenyament actiu, que desenvolupe la iniciativa i la creativitat.

2.- Fomentar l’espirit crític, posant atenció en la investigació front a la memòria, únicament.

3.- Treballar principalment les tècniques d’aprenentatge, posant especial atenció a les àrees instrumentals, per aconseguir els continguts bàsics.

4.- Valorar la formació permanent del profesorat com una necessitat que ajudarà i permetrà fer realitat el PEC.

5.- Relacionar teoria i pràctica, com una forma de fer més accessible i natural l’adquisició de coneixements i el desenvolupament d’habilitats i hàbits tant de treball com socials.

6.- Acostar les activitats a la realitat del poble, convertint aquest en un recurs didàctic, com una manera de fer més significatius, per a la vida del/de la xiquet/a, els coneiximents que s’imparteixen al centre.

7.- Respectar la diversitat de ritmes d’aprenentatge, atenent al procés maduratiu de l’alumne al llarg del cicle, perfilant en aquest sentit els criteris de promoció.

8.- Incorporar a les programacions, objectius que afavorisquen l’educació no sexista, la integració, la promoció de la salut i l’educació per la pau.

9.- Fomentar un clima de convivencia basat en el diàleg, respecte mutu i progrés, tant entre els alumnes, com entre aquestos i els professors; i entendre les normes, reglament i acció tutorial, com a instrument al servei d’aquest objectiu.

10.- Fomentar la participació dels pares, alumnes i professors en la vida escolar a través dels órgans respectius.

11.- Relacionar l’escola amb les Institucions d’àmbit local (Ajuntament, Biblioteca,...) i entitats o agrupacions del poble (Mestresses de casa, A.M.P.A, Centre Social,....)

12.- Estimular en alumnes i professors l’interés per la consecució de bons resultats en el procés educatiu, fent de l’avaluació un instrument útil al servei de la docència i de la responsabilitat del / a xiquet/a.

13.- De la mateixa manera, introduir progresivament l’autoavaluació així com l’autoavaluació del professor per part dels seus propis alumnes.

14.- Enfocar l’aprenentatge de manera que aconseguim fomentar i augmentar l’autoestima dels alumnes