Documentació del centre
       
Llibres de text
Projecte jornada continua
PC Centre
Projectes
Pla lector
PGA 2017/18
Esborrany
PGA 2018/19
RRI (per actualitzar)
PLC 2017/18

Documentació a aprovar en Consell Escolar
(30 gener 2019)
Esborranys
PAT
Pla Acollida
Pla de Convivčncia
RRI
PADIE